تماس با ما


برای حل‌و‌فصل مسائل مدیریتی و استراتژیکی با این مقامات پوهنتون‌رنا به تماس شوید:


دکتور شفیع‌الله نعیمی

رئیس پوهنتون‌رنا

  +93 729 101 980
chancellor@ru.edu.af
کفایت الله سلیمان

سرپرست معاون‌علمی پوهنتون‌رنا

  +93 790 060 073
vc@ru.edu.af

برای حل موضوعات اداری و امور محصلان با این اشخاص به تماس شوید:


دیپارتمنت اداری
دیپارتمنت امور محصلان
محمد‌صدیق صادق

معاون اداری

  +93 729 101 956
admin@ru.edu.af
استاد عبدالاحد احمدی

آمر امور دانش‌جویان

  +93 729 101 977
Student.affairs@ru.edu.af

برای حل موضوعات‌ اکادمیک با اعضای هیأت‌علمی و دانشکدهٔ مربوطه به تماس شوید.:


پوهنحی ادارهٔ‌تجارت
استاد انعام الله

رئیس پوهنحی

  +93 729 101 951
Dean.bba@ru.edu.af
استاد ظفر اقبال

هماهنگ‌کنندهٔ پوهنحی ادارهٔ‌تجارت

  +93 729 101 951
coordinator.bba@ru.edu.af
پوهنحی حقوق و علوم‌سیاسی
استاد ذبیح‌الله افرا

رئیس پوهنحی

  +93 729 101 984
dean.bps@ru.edu.af
عبدالجلیل روحانی استاد

هماهنگ‌کنندهٔ پوهنحی حقوق و ‌علوم‌سیاسی

  +93 729 101 983
coordinator.bps@ru.edu.af
پوهنحی کمپیوتر‌ساینس
استاد فردین احمدی

رئیس پوهنحی

  +93 729 101 952
Dean.bcs@ru.edu.af
استاد خواجه شریف صدیقی

هماهنگ‌کنندهٔ پوهنحی کمپیوتر‌ساینس

  +93 729 101 952
coordinator.bcs@ru.edu.af
پوهنحی ارتباطات‌عامه و ژورنالیزم
استاد عبدالتواب بینش

رئیس پوهنحی

  +93 729 101 954
dean.bjm@ru.edu.af
استاد مثمر شاه

هماهنگ‌کنندهٔ پوهنحی ارتباطات‌عامه و ژورنالیزم

  +93 729 101 987
coordinator.bjm@ru.edu.af

برای حل موضوعات‌ امور روابط عامه و معلومات با اعضای مربوطه به تماس شوید:


واحد روابط عامه
واحد پذیرش
مسلم نعیمی

آمر روابط‌عامه

  +93 729 101 995
pr@ru.edu.af
داریوش سهرابی

آمر پذیرش

  +93 773 102 049
admission@ru.edu.af

برای معلومات بیش‌‎تر راجع به موضوعات مختلف با این اشخاص به تماس شوید:


دیپارتمنت مالی
دیپارتمنت منابع بشری
امین‌الله یما

مدیر مالی

  +93 729 101 965
finance@ru.edu.af
احمد شهیر ظریفی

مدیر منابع‌بشری

  +93 729 101 959
hr@ru.edu.af

دیپارتمنت تکنولوژی‌ معلوماتی
دیپارتمنت ریکارد محصلان
جلال‌‌الدین جلالی

مدیر تکنولوژی معلوماتی

  +93 729 101 970
it@ru.edu.af
فرزاد ظریفی
مدیر ریکارد
  +93 789 200 461
 record@ru.edu.af

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵