فیس و مالی

هر شی را نظر به پول باید دانست. - ما ارائه طیف وسیعی متقاضیان واجد شرایط را با تخفیف مناسب ارائه می‌نمائیم.

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵