English دری پشتو

پوهنتون رنا

اخبار

شاخصه‌ها / معیارها برای نامزدی ستارۀ پوهنحی

September 15, 2020


پوهنتون رنا به مثابۀ یکی از مؤسسات پیشتاز تحصیلی در سطح کشور همواره کوشیده است تا زمینۀ ارتقای سطح تحصیلی محصلان عزیز را فراهم ساخته و فرصت های بهتر آموزشی را با درنظرداشت معیارهای امروزی جهانی مهیا نماید. شعار " رنا شگوفایی استعدادها" سرمشق کار مسلکی و تخصصی این نهاد است. تقویت و نهادینه سازی فرهنگ تقدیر از محصلان برتر و انتخاب ستاره‌ های پوهنحی‌ها گام بسیار مهم و اساسی در این راستا پنداشته می شود. در این رهگذر اجراات این برنامه با شفافیت و هدفمندانه روی دست گرفته شده است. هیئت رهبری پوهنتون رنا پیشاپیش برای محصلان برتر و ستاره های پوهنحی‌ها مبارک‌باد می‌گوید.

 

شاخصه‌ها / معیارها برای نامزدی ستارۀ پوهنحی

 • مجموعۀ فیصدی نمرات اخذ شده سمستر گذشته                                         15 نمره
 • فیصدی حاضری                                                           10 نمره
 • سلوک / اخلاق                                                10 نمره
 • فعالیت پوهنتونی                                                    10 نمره
 • سهم‌گیری در برگزاری همایش‌ها، سمینار‌ها، کنفرانس و مناظره‌ها
 • سهم‌گیری در جریده‌های دیواری پوهنحی‌ها
 • فعالیت‌های زیست محیطی در زیر چتر پوهنتون
 • سهم‌گیری فعال در نشریه‌های (رنا و بیداری)
 • سهم‌گیری در برنامه‌های اطلاع رسانی و شبکه های اجتماعی پوهنتون
 • فعالیت های اجتماعی                                          10 نمره
 • داشتن عضویت فعال با تصدیق از نهاد‌های مدنی و سازمان‌های اجتماعی
 • عضویت در هیئت تحریر نشریه‌های چاپی و یا عضویت در سازمان‌های مرتبط به رشته تحصیلی
 • داشتن تجربه کار آموزی حداقل یک‌ساله مرتبط به رشته تحصیلی
 • سمینار‌های ارائه شده                                                      5 نمره
 • آثار علمی (مقاله، داستان، مجموعه شعر، طنز ، پروژه، محکمه تمثیلی و شبیه سازی ها)          10 نمره
 • تحقیق و پژوهش علمی (با تائید مرکز تحقیق)                                                     10 نمره
 • بلدیت به زبان‌های خارجی                                                 10 نمره
 • انگلیسی، عربی و سایر زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد
 • فن سخنرانی                                                  10 نمره
 • موضوع مرتبط به رشته تحصیلی انتخاب گردیده و در روز مصاحبه در حضور هیئت کمیته برای 5 دقیقه ارائه گردد.

قابل توجه:

 1. محصلانی که یک بار ستارۀ پوهنحی شده اند حق نامزدی در ستارۀ پوهنحی را ندارند.
 2. محصلانی که فارغ سمستر هشتم اند حق نامزدی در ستارۀ پوهنحی را ندارند.

 

دانشگاه رنا ©

نظریات خود را بفرستید

ارسال نظریات

اعتبار سنجی سند

اعتبار سنجی سند