پوهنتون رنا

اخبار

پوهنتون رنا و مرکز اندیشه و ابتکار برای شکوفایی استعدادها و جوانان کشور روز دوشنبه مورخ 3جدی 1395 توافقنامه همکاری امضا نمودند.

January 04, 2017


این برنامه با تلاوت کلام الله مجید توسط استاد تواب بینش آغاز شد در ادامه ریس پوهنتون رنا محترم داکتر شفیع الله نعیمی صحبت نمود و اذعان داشت که برنامه های پوهنتون رنا و مرکز اندیشه و ابتکار و تطبیق مشترک این برنامه ها  میتواند به جایگاه قابل ملاحظه در کابل دست یافته و خدمت مهم و ارزند ای برای کشور و سمت و سو دادن جوانان و محصلان در پی داشته باشد. همچنان داکتر روح الله امین ریس مرکز اندیشه و ابتکار این توافق نامه را یک دست آورد خوب ارزیابی نمود و رنا را محل کار های خوب و مفید خوانده و اظهار امیدواری کرد که از منابع پوهنتون رنا استفادۀ بهینه صورت گیرد.

داکتر مسعود جویا یکتن از اعضای هیات موسسان مرکز اندیشه و ابتکار ابراز داشت؛ ارزش های مشترکی میان دو نهاد مذکور وجود دارد که زمینۀ همکاری های دراز مدت را فراهم می سازد. و به این باور هستیم که برای قسمتی از مشکلات کشور خصوصاً موانع فراه راه پیشرفت جوانان راه حل های منطقی ارایه نماییم.

پوهنتون رنا © 2018