چرا حقوق و علوم سياسي ؟

2017-08-14


حق چیست؟ وعدالت بر کدام پایه ها استوار است؟ چرا آنچه که دیروز پدیده مذوموم وغیر اخلاقی بوده است، امروز زیر سایه حق مجازگردیده است؟ آیا برابری، آزادی وخوشبختی حق آدمیست؟ انسان چنین حقی را ازکجا آورده است؟ 
بشر دوران بلندی را پیموده تا به آزادی ها وحکومت های دمکراتیک رسیده است، این دوره هارا دوره های تکلیف محوری وحق محوری می توان نام گذاری نمود.( دورانی که بشر سوال می کرد تکلیف من چیست؟ و دورانی که بشر سوال می کند حق من کدام است ؟) این تکلیف محوری ناشی از دوره فکری سنت وتیویسم بوده است؛ اما دوره مدرن حق را نسبتن آشکارنمود تا اینکه پست مدرنیسم ازراه رسید وتکالیف ومسولیت ها را ازیاد ها برد وافراط در حق طلبی آوازه گوشها شد.این رخداد هارا آیا می توان شناخت وتعریف درست ازآن بدست داد؛ اگرچنین است پس انقلاب چیست؟ دمکراسی به چه معناست؟ کمونیسم ازکجا آمد ومارکسیسم را چگونه باید انالیز نمود؟برابری چیست؟ آزادی را دقیقن چگونه باید تعریف کرد؟ لبرالیسم کنه فردگرای خود را چگونه توجیه میکند؟ سکولاریسم به چه باوری اطلاق می گردد؟کپیتالیسم چطور بررقیب خود یعنی سوسیالیسم چیره شد؟ودرنهایت باید بدانیم که چگونه جوامع خویش را تنظیم کنیم ؟قانون چیست وبا تطبیق آن چگونه می شود امنیت جامعه را تضمین کرد؟ برای مبارزه با جرایم چه نوع مجازاتی لازم است تا حقوق بشر را نیز رعایت کرده باشیم ؟هدف ازمجازات چیست ؟ قضاوت چیست؟ مجرم ومتهم را چگونه باید تفکیک نمود؟
نكته:اگرمی خواهید دربخش های یادشده وموضوعات اجتماعی تکامل بشری متخصص شوید باید حقوق وعلوم سیاسی را در رنا فراگیرید. 
رنا پنجرۀ آشنای شما با جهانی ایده های نو!
ثبت نام جريان دارد

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵