برنامه های تقویتی و سیمینار های علمی پوهنځی ژورنالیزم درسمستر گذشته

2017-08-20


مهمترین بخش ژورنالیزم هنر و مهارتهای مجری گری، عکاسی، نویسنده گی و گوینده گی است. ژورنالیستان بدون کار عملی واستفاده از ابزار فلم برداری، عکس برداری و ... نمی توانند هنر ژورنالیستی را درخود رشد داده و به یک ژورنالیست موفق تبدیل شوند . لذا پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون رنا تمام امکانات را برای کارعملی در اختیار دانشجویان ژور نالیزم قرار داده تا روز نامه نگاران مسلکی و حرفوی را تقدیم جامعه نماید.مجموعه برنامه های که پوهنځی ژورنالیزم درکنار نصاب تحصیلی خویش برای تقویت کار عملی دانشجویان درنیمه سال ۱۳۹۶ دایر نموده قرار ذیل است.
_کنفرانس علمی مصاحبه تلویزونی
_سمینارعلمی تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل جوان
_سمیناررقابت عکاسی
_تجلیل ازروز جهانی مطبوعات
_سیر علمی محصلین پوهنحی ژورنالیزم
_سمینار علمی خودباوری وارتباطات
_افتتاح نشریه چاپی
_مناظره صنفی
_تقدیر از محصلین کارآموز پوهنتون رنا توسط تلویزیون آرزو

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵