دیدار هیئت ریاست محترم مالیه دهنده گان از پوهنتون رنا

2017-08-20


نشستی که به روز پنج شنبه مورخ ۲۶اسد سال روان در پوهنتون رنا برگزار گردیده بود، هیئت رهبری پو هنتون رنا، جمعی ازاستادان و چهارتن ازکارکنان ریاست مالیه دهنده گان متوسط اشتراک نموده بودند. درنخست هیئت متذکره ازبخش های مختلیف پوهنتون دیدن نموده و از تلاش ها وابتکارات متفاوتی که پوهنتون رنا برای محصلان ایجاد نموده، اظهار سپاس نموده وفعالیت های این نهاد تحصیلی را امید وار کننده خواند.محترم احسان الله احمدزی رییس هیئت یاد شده اظهار داشت که پوهنتون رنا در صدر شفاف ترین مالیه دهنده گان قرار داشته والگوی خوب برای سایر نهادهای سکتوری می تواند باشد.
بعدا سید مصطفی سعیدی معاون مرکز تحقیقات علمی پوهنتون رنا درزمینه صحبت نموده و در راستای تقویت برنامه ها و تدویر برنامه های مشترک با وزارت محترم مالیه ونیز شفافیت بیشتر در ادامۀ مالیه وتکس تاکید نمود.
دراخیر برای چهارتن از کارکنان بخش مالیه دهنده گان متوسط هریک، محترم احسان الله احمد زی، محترم پرویز شعیب، محترم عصمت الله افسر زی و محترم احمد ادریس غفاری لوح سپاس ومجموع آثار علمی استادان دانشگاه رنا از سوی هیئت رهبری پوهنتون رنا تفویض واهدا گردید.
#رنا_شگوفایی_استعداد_ها...

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵