امتحان متفرقۀ کانکور خزانی رنا برگزار گردید.

2017-09-10


امروز پنج شنبه مورخ 16 سنبله 1396 امتحان متفرقۀ کانکور خزانی پوهنتون رنا با اشتراک کثیری ازداوطلبان و با حضور هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی محترم روح الا مین آمر اجرائیۀ ریاست پوهنتونها و مو سسات تحصیلات عالی خصوصی، هیئت رهبری پوهنتون رنا محترم سید مصطفی سعیدی معاون تحقیقات علمی دانشگاه رنا، روسای محترم دانشکده های (حقوق وعلوم سیاسی، ژورنالیزم و ارتباطات عامه، اقتصاد و کمپیوتر ساینس) و استادان در تالار کنفرانس های علمی پوهنتون رنا برگزار گردید.
این برنامه با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز گردیده و متعاقبا استاد ذبح الله افرا رئیس محترم دانشکده حقوق وعلوم سیاسی در رابطه به ارزش علم صحبت کرده وازاینکه متقاضیان پوهنتون رنا، کانون دانش وتخصص و مرکز شکوفایی استعداد ها را انتخاب نموده اند، اظهار سپاس نمود. سپس با قطع نوار توسط هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی و هیئت رهبری پوهنتون رنا امتحان آغاز گردیده وبا نظارت کامل استادان از جریان امتحان به پایان رسید.

#رنا_شگوفایی_استعداد_ها...

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵