نتایج امتحان کانکور متفرقه خزانی ۱۳۹۶ رسما از طریق صفحه انترنتی پوهنتون رنا به نشر سپرده شده است.

2017-09-12


ثبت نام از روز سه شنبه مورخ۲۱ سنبله ۱۳۹۶ آغاز و الی ۳۰ سنبله ادامه دارد. دروس سمستر خزانی پو هنتون رنا بطور رسمی آغاز گردیده است
اوقات ثبت نام: ۷:۳۰ صبح الی ۶ شام 
#اسناد_مورد_نیاز_برای_ثبت_نام:
۱- اخذ نمره کامیابی در امتحان کانکور (حد اقل ۶۰ نمره)
۲-کاپی تذکره 
۳-کاپی شهادت نامه مکتب ( نمرات سه سال اخیر)
۴- چهار قطعه عکس
یاد داشت: نتایج به سه زبان انگلیسی دری و پشتو به نشر رسیده است
http://ru.edu.af/Result/Announcement (English language)
http://ru.edu.af/da/Result/Announcement (زبان دری)
http://ru.edu.af/pa/Result/Announcement (په پشتو ژبه)
#نتایج_کانکور_به_دو_طریق_قابل_رویت_است
۱- با استفاده از نمبر شناخت یا آدی نمبر داوطلب کانکور 
۲- با استفاده از اسم و اسم پدر داوطلب کانکور
رهنمائی برای در یافت نتایج
لینک داده شده را باز نمائید.
صفحه تحت عنوان Search by your ID ، جستجو با آی‌دی، ویا آی دی ظاهر می‌شود که با وارد کردن شماره شناخت یا آی‌دی نمبر در خانه خالی به نتیجه خود دست خواهید یافت.
درصورت فراموش کردن آی‌دی یا شماره شناخت.
گزینه forgot Id? ، آی‌دی تان را فراموش کرده اید؟، آی دی مو هیره شوی ده؟ را کلیک نموده به صفحه جدید که خواستار وارد نمودن اسم و اسم پدر می‌شود را مطابق به تذکره تان درج نمائید.
بعد از درج نمودن معلومات خویش شما قادر به مشاهده نتیجه خود هستید. 
#رنا_شگوفایی_استعداد_ها...

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵