مدیریت‌پروژه

مدیریت‌پروژه یکی‌از برنامه‌های مهم برای مدیران‌پروژه پنداشته می‌شود. به عنوان دارندة سند این برنامه علی‌الرغم برنامه‌های دیگر شما می‌توانید در هر کشور پروژة را دنبال کنید چون‌که این برنامه جهان شمول می‌باشد. پروژه‌ها به انواع و اشکال مختلف پدید می‌آیند، برخی برای ارائه‌ی خدمات و برخی برای تولیدات محصولات که بعداً، طراحی و مورد اجرأ قرار می‌گیرند. نظر‌سنجی‌های که در ویراست هشتم مدیریت‌پروژه صورت گرفت نشان می‌دهد که اشخاص دارندة این سند دارای 17 درصد عاید بیش‌تر می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیش‌تر در مورد برنامة مدیریت‌پروژه اینجا کلیک کنید.

Employers benefit as well. When more than one-third of their project managers are PMP-certified, organizations complete more of their projects on time, on budget and meeting original goals. (Pulse of the Profession® study, PMI, 2015.)

1. مدیریت‌پروژه

اهداف این برنامه

این‌برنامه براساس کتاب مدیریت‌پروژه ویراست پنجم (PMBOK®5) آمادة تدریس گردیده تا مدیران‌پروژه را قادر به سپری‌نمودن آزمون این برنامه سازد. مدت این برنامه 14 روز و یا 70 ساعت درسی در طول 2 ماه می‌باشد.

رئوس‌مطالب برنامه

1.1 معرفی.
1.2 پالیسی برنامه و روش‌آموزش.
1.3 مدیریت‌پروژه چیست؟
1.4 انستیتوت مدیریت‌پروژه چیست؟
1.5 آزمون مدیریت‌پروژه و پیش‌نیازهای‌آن چیست؟
1.6 کتاب رهنمای مدیریت‌پروژه (PMBOK®) چیست؟
1.7 نتیجه‌گیری و بحث‌گروهی.

2. چارچوب مدیریت‌پروژه

اهداف یادگیری

پس‌از اتمام کتاب پنجم مدیریت‌پروژه (PMBOK®5) دانش‌آموزان فرایند و مسؤلیت‌های حرفه‌ای پروژه را از رهگذر چرخة عمر پروژه می‌آموزند.

رئوس‌مطالب برنامه

2.1 پروژه چیست؟
2.2 مدیریت‌پروژه چیست؟
2.3 مدیریت نمونه‌کارها چیست؟
2.4 دفتر مدیریت‌پروژه چیست؟
2.5 محدودیت‌های سه‌گانه پروژه.
2.6 مدیریت‌پروژه ذینفعان.
2.7 ساختار سازمانی.
2.8 چرخة عمر پروژه و چرخة عمر تولید.
2.9 تغیرات در کتاب پنجم مدیریت‌پروژه.

3. فرایند مدیریت‌پروژه

اهداف یادگیری

پس‌از اتمام این‌بخش دانش‌آموزان قادر به آموختن مفاهیم کلیدی مدیریت‌پروژه، واژه‌های کلیدی ‌مدیریت‌پروژه، ارتباط میان مدیریت نمونة‌کار‌ها، مدیریت‌برنامه، مدیریت‌پروژه و مدیریت‌پروژه‌سازمانی خواهند‌بود.

COURSE OUTLINE

3.1 Project Life Cycle vs Project Management Process.
3.2 The Five Project Management Process Groups.
3.3 Process Groups.
3.4 Knowledge Areas and Project Management Process Mapping
3.5 What happens in Each Process Groups?

4. Project Integration Management

LEARNING OBJECTIVES

Participants will understand the structure of Process Groups and get an overview of process interactions among the ten Knowledge Areas and five Process Groups, standard for project management and understand the processes, inputs, and outputs that are considered to be good practice.

COURSE OUTLINE

4.1 What is Project Integration Management?
4.2 The Key role of Project Manager.
4.3 Project Team and Project Sponsor.
4.4 Project Selection Methods.
4.5 The Integration Management Knowledge Area.
4.6 Develop Project Charter.
4.7 Develop Project Management Plan.
4.8 Direct and Manage Project Execution.
4.9 Monitor & Control Project work.
4.10 Perform Integrated Change Control.
4.11 Close Project or Phase.

5. Project Scope Management

LEARNING OBJECTIVES

Upon completion of this part, the students will be able to understand the processes and activities to identify, define, combine, unify, and coordinate the various processes and project management activities within the Project Management Process Groups.

COURSE OUTLINE

5.1 What is Project Scope Management?
5.2 Product Scope vs. Project Scope?
5.3 The Key terms in Project Scope Management.
5.4 The Project Scope Management Processes.
5.5 Collect Requirements.
5.6 Define Scope.
5.7 Create WBS.
5.8 Verify Scope.
5.9 Control Scope.

6. Project Time Management

LEARNING OBJECTIVES

The attendees will understand the processes required to ensure that the project includes all the work required to complete the project successfully.

COURSE OUTLINE

6.1 What is Project Time Management?
6.2 What is Project Schedule?
6.3 The Key terms in Project Time Management.
6.4 The Project Time Management Processes.
6.5 Define Activities.
6.6 Sequence Activities.
6.7 Estimate Activity Resources.
6.8 Estimate Activity Duration.
6.9 Develop Schedule.
6.10 Control Schedule.
6.11 Schedule Network Analysis Techniques.

7. Project Cost Management

LEARNING OBJECTIVES

After completing this part, the students will demonstrate understanding in the processes required to manage the timely completion of the project.

COURSE OUTLINE

7.1 What is Project Cost Management?
7.2 Difference between Cost Estimating and Cost Budgeting.
7.3 Control Account.
7.4 The Project Cost Management Processes.
7.5 Estimate Costs.
7.6 Determine Budget.
7.7 Control Costs.
7.8 EVM (Earned Value Management).
7.9 Project Selection Methods.

8. Project Quality Management

LEARNING OBJECTIVES

The participants will understand the processes involved in planning, estimating, budgeting, financing, funding, managing, and controlling costs to complete the project within approved budget.

COURSE OUTLINE

8.1 What is Quality?
8.2 What is Quality Management?
8.3 Cost of Quality.
8.4 The Project Quality Management Processes.
8.5 Plan Quality.
8.6 Perform Quality Assurance.
8.7 Perform Quality Control.
8.8 Seven Basic tools of Quality.
8.9 Introduction to Six Sigma.

9. Project Human Resource Management

LEARNING OBJECTIVES

Upon completion of this part, the attendees will understand the processes and activities that determine quality policies, objectives, and responsibilities so that the project will satisfy the needs for which it was undertaken.

COURSE OUTLINE

9.1 What is Human Resource Management?
9.2 Roles and Responsibilities of the Project Sponsor?
9.3 Functional Manager vs. Project Manager.
9.4 The Project Human Resource Management Processes.
9.5 Develop Human Resource Plan.
9.6 Acquire Project Team.
9.7 Develop Project Team.
9.8 Manage Project Team.
9.9 Conflict Management.
9.10 Powers of Project Manager.
9.11 Motivation Theory.

10. Project Risk Management

LEARNING OBJECTIVES

After completing this part, the participants will understand the processes that organize, manage, and lead the project team.

COURSE OUTLINE

10.1 What is Risk?
10.2 How is risk calculated?
10.3 Risk Categorization.
10.4 Decision Tree.
10.5 Risk Reserve.
10.6 The Risk Management Knowledge Area.
10.7 Plan Risk Management.
10.8 Identify Risk, Perform Qualitative Risk Analysis.
10.9 Perform Quantitative Risk Analysis.
10.10 Plan Risk Responses.

11. Project Communication Management

LEARNING OBJECTIVES

Upon Completion of this part, the attendees will understand the processes that are required to ensure timely and appropriate planning, collection, creation, distribution, storage, retrieval, management, control, monitoring, and the ultimate disposition of project information.

COURSE OUTLINE

11.1 What is Communication?
11.2 Communication Methods, Technology and Channels.
11.3 Basic Communication Model.
11.4 The Communication Management Knowledge Area.
11.5 Identify Stakeholders.
11.6 Plan Communications.
11.7 Distribute Information.
11.8 Manage Stakeholder Expectation.
11.9 Report Performance.

12. Project Procurement Management

LEARNING OBJECTIVES

After completing this part, the participants will understand the processes that are required to ensure timely and appropriate planning, collection, creation, distribution, storage, retrieval, management, control, monitoring, and the ultimate disposition of project information.

COURSE OUTLINE

12.1 What is a Contract?
12.2 Centralized vs. Decentralized contracting.
12.3 Different Types of Contract.
12.4 Key terms in Procurement Management.
12.5 The Procurement Management Knowledge Area.
12.6 Plan Procurements.
12.7 Conduct Procurements.
12.8 Administer Procurements.
12.9 Close Procurements

13. Project Stakeholder Management

LEARNING OBJECTIVES

Upon completion of this part, the students will understand the processes of conducting risk management planning, identification, analysis, response planning, and controlling risk on a project.

COURSE OUTLINE

13.1 Ensure Individual Integrity.
13.2 Contribute to Project Management Knowledge Base.
13.3 Enhance self-Professional competence.
13.4 Promote Stakeholder collaboration.

14. Professional Responsibilities

LEARNING OBJECTIVES

The students will demonstrate understanding in various professional responsibility tips, readiness for attempting PMP® Exam on demo-based questions.

COURSE OUTLINE

14.1 Professional Responsibilities.
14.2 PMP Professional Code of Conduct.
14.3 Mock Question Tests.

Practical and Group Works

PARTICULARS TIMING METHOD
Practical Session After Completing Section 4.0. CBL (Case Based Learning)
Practical Session After Completing Section 8.0. Seminar (Individual Performance)
Practical Session After Completing Section 13.0. CBL (Case Based Learning)

The Instructor will provide the attendees will full-fledge knowledge of the PMP® Exams including guidance on time management, logistics and method for taking the real exam.

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵