دور‌نمای پوهنتون‌رنا

ما در تکاپوی هنجار‌های جدید پژوهش و آموختن می‌باشیم و هم‌واره در معیاری‌سازی و برترساختن سطح‌دانش تلاش ورزیده و برای رسیدن به یک پوهنتون پژوهش‌محور حرکت می‌کنیم..

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵