فارغ التحصلان

-اویا

مهربانی وکری د فارغ التحصیلان لیت د وری په اساس په ښی مینو کی وګوری

رڼا پوهنتون، برکي څلور لارې،
کابل ، افغانستان
د نشر حق خوندي دی© ۱۳۹۵
وروستي بدلونونه:۱۹.عقرب.۱۳۹۵