فیس او مالي

رڼا پوهنتون پر شرایطو برابر زده کوونکو لپاره وړ تخفیف وړاندې کوي.

رڼا پوهنتون، برکي څلور لارې،
کابل ، افغانستان
د نشر حق خوندي دی© ۱۳۹۵
وروستي بدلونونه:۱۹.عقرب.۱۳۹۵