د رڼا پوهنتون لرلید

موږ دڅېړنې او ښو ونې دنویو نورمونو په لټه کې یې او تل د پوهنې دکچې دلوړولو معیاري کولو او څیړنیز پوهنتون په توګه د راڅرګندېدو پر لور روان یو.

رڼا پوهنتون، برکي څلور لارې،
کابل ، افغانستان
د نشر حق خوندي دی© ۱۳۹۵
وروستي بدلونونه:۱۹.عقرب.۱۳۹۵