رڼا پوهنتون

ارزښتونه

د رڼا پوهنتون ارزښتونه

ارزش‌های اصلی پوهنتون‌رنا طور ذیل خلاصه می‌گردد؛

  • مشرتابه- موږ باکفیته ښونه او روزنه رهبري کوو.
  • ځانګړنه- موږ دپوهنې د سویې لوړولو په اړه فکر کوو.
  • مالي توان- موږ کم لګښته پروګرامونه وړاندې کو.
  • مسؤلیت- موږ دمحصل پر وړاندې تر ټولو ډير مسؤلیت لرو.
  • روزنه- موږ د نوي افغانستان لپاره وړتیاوې روزو

رڼا پوهنتون © 2017