رڼا پوهنتون

شگوفایی استعداد ها

فهرست پذیرش

رڼا پوهنتون ټولو هغه چلندونو ته چې د محصلینو تر فراغته په دوی پورې تړاو لري، د لوړو زده کړو وزارت له غوښتنو او د پوهنتو له داخلي پالیسو سره سم ژمن دی او روڼتیا یې تضمینوي.

له بل پلوه پر شرایطو پوره محصلین باید د لوړو زده کړو د دوام لپاره لاندې اسنادو ته لاس رسی پیدا کړي، له دې پرته به ښه پایله ونه لري.

شمېره د سند بڼه شرایط
اجباری غیراجباری
1 4 قطعې دپاسپورت کچې انځورونه هو
2 د تذکرې اصل هو
3 د تذکرې کاپي هو
4 د شهادتنامې اصل هو
5 د شهادتنامې کاپي هو
6 د پلار دتذکرې کاپي هو
7 د غوښتنلیک د پیسو ورکړه هو

زده کوونکي باید ډاډه شي چې پورته جدول کې یاد شوي ټول اسناد یې پوره کړي، د هر سند د نشتون په صورت کې به پایله له خنډ سره مخ شي.

رڼا پوهنتون © 2017