رڼا پوهنتون

رسالت

د رڼاپوهنتون رسالت

موږ دټولنې په څارنه او پالنه کې ځان ډیر مسؤل ګڼو، او د افغانستان د خصوصي زده کړو په برخه کې دعلم او پوهې د بډاینې لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوو.

رڼا پوهنتون © 2017