English دری پشتو

دانشگاه رنا

واحد ها

پوهنتون
معاونیت امور محصلان
آمریت سوانح پوهنتون رنا

معرفی:

آمریت سوانح در هر سازمان نقش محوری را در حفظ شفافیت مطلوب بازی میکند، به همین منظور آمریت سوانح پوهنتون رنا یکی از واحد‌های کلیدای است که تحت نظارت معاونیت امور محصلان کار می‌کند و مسوولیت نگهداری اسناد و ارایۀ خدمات مختلف برای همه محصلان پوهنتون به عهده دارد.

محدوده کاری

آمریت سوانح مسوولیت و وجیبۀ خود می‌داند که مطابق قوانین و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی تمامی اسناد محصلان را دوسیه بندی، ثبت و به موقع طی مراحل نماید. برعلاوه آمریت همچنین ملزم به صدور تصدیق نامه، سفارش نامه، تهیه کتب اساس، کتب سمستروار، کتاب فارغان، چاپ دیپلوم، گواهی نامه و ترانسکرپت محصلان می‌باشد. ضمنا یکی از مسوولیت‌های اساسی آمریت سوانح پوهنتون رنا اطمینان دهی از ثبت درست عناوین مونوگراف محصلان، نگهداری مناسب از مونوگراف محصلان، ترتیب حاضری محصلان و تنظیم شقه‌های امتحان پوهنحی‌های چهارگانه پوهنتون می‌باشد.

آمریت سوانح نقش یگانه منبع و پل ارتباطی میان پوهنتون رنا و وزارت محترم تحصیلات عالی را ایفا می‌کند تا اینکه از ترویج و عملی سازی شفاف و سودمند قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی اطمینان دهد .

دیدگاه:

ایجاد آرشیف باکیفیت که جوابگوی نیازهای امور اسنادی محصلان بوده، منتج به بهبود رفاه محصلان گردیده و به ارزش‌های پوهنتون رنا و تحصیلات عالی پا بند بوده، از مدیریت عالی برخوردار باشد، درسطح پوهنتون‌ها و وزارت تحصیلات عالی دارای اعتبار و جایگاه برجسته باشد.

ماموریت:

ایجاد سیستم (دیتابیس) معتبر و به‌روز که توان ارایۀ معلومات و خدمات باکیفیت را در مطابقت با استراتیژی پوهنتون رنا و در روشنایی قوانین نافذه برای دانشجویان داشته باشد.

اهداف:

  1. کار مثمر با تمام ذینفعان داخلی و خارجی برای اجرا و تطبیق موثر تمام پالیسی‌ها، لوایح و مقرره های وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان
  2. آماده‌سازی یک سیستم فعال حمایوی و آسان برای محصلان پوهنتون رنا
  3. حصول اطمینان از دسترسی آسان و دیجتالی به سوانح محصلان پوهنتون
  4. اطمینان و حمایت از نوآوری و استراتیژی‌ها در صورتی که شکاف میان پوهنتون و وزارت پیدا شود.
  5. ساده‌سازی سیستم مدیریت اسناد به شکل موثر آن برای محصلان

دستاورد ها

جلسات :

جلسات مثمر روح پیشرفت در هر سازمان است با توجه به این واقیعت، جلسات هفته وار، ماهوار به مدیریت آمر سوانح و بررسی از کارکردهای روزانه به شکل دقیق آن در روشنایی قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی و ارسال گزارش جلسات به معاونیت امور محصلان برای ارزیابی بیشتر صورت می‌گیرد.

آموزش کارمندان

این یک واقیعت آشکار است که کارمندان آموزش‌دیده سطح بهره وری از سازمان را افزایش می‌دهند و همانند یک دارایی حقیقی در سازمان باقی می‌ماند با توجه به اهمیت این واقیعت آمریت سوانح در پوهنتون رنا تمام اقدامات لازم را برای اینکه کارمندان خود را با مهارت و ظرفیت های بالا و مطابق به نیازهای عصر امروز پوهنتون آماده سازد، تامین می‌کند. ضمناً آمریت سوانح کورس‌های آموزشی سالانه را برای تمامی کارمندان خود به راه می‌اندازد تا بدین‌وسیله کارمندان آمریت سوانح با میتودهای پیچیدۀ ثبت و ساده سازی اسناد محصلان آموزش ببینند. علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد، آمریت سوانح موفقیت‌های قابل توجهی را در اجرای موثر امور بدست آورده که قرار ذیل است.

  1. آمریت سوانح به شکل موفقانه تمام برنامه‌های کاری خود را دیجتالی ساخته و با معرفی استفاده از فنآوری، توسعه سریع و دسترسی آسان به تمام ذینفعان داخلی‌اش فراهم ساخته است.
  2. آمریت سوانح به شکل موثر و مثمر آن تمامی امور محوله را از قبیل ثبت و حفظ اسناد موفقانه به شکل دستی و دیجتالی آن انجام میدهد.
  3. آمریت سوانح همچنین اقدامات اساسی را روی دست گرفته است تا تمامی میکانیزم کاری و استخدام را بازسازی کند تا جایکه هر کارمند این واحد از آگاهی کامل برخوردار باشد.

جلسات کار آموزی برای کارمندان جدید

با توجه به نیازهای مسلکی کارمند، اهمیت کار و حساسیت نورم‌های استخدام آمریت سوانح جلسات آموزشی را برای تمام کارمندان جدید بلافاصله بعد از استخدام آنها برگزار می‌کند، تا از این طریق بتواند آنها را از نیازمندی‌های مدرن جهان امروز آگاه بسازد و ضمناً آنها بتوانند به شکل خوبتر به محصلان و والدین آنها و سایر ذی‌دخلان کمک کنند.

آماده سازی پلان استراتیژیک

آمریت سوانح طرح استراتیژیک 5 ساله را همراه با برنامه 5 ساله عملیاتی با توجه به اهداف استراتیژیک پوهنتون برنامه ریزی کرده است، که اهداف استراتیژیک آمریت سوانح در هماهنگی قوی و مستقیم با اهداف استراتیژیک پوهنتون قرار دارد و در آن تمرکز اصلی بالای ساده سازی امور محصلان، پرورش بهتر استعداد‌ها برای افغانستان مرفه و توسعه‌یافته می‌باشد.

پلان آینده

  • ه آمریت سوانح محصلان پوهنتون رنا مصمم است تا سال 1400 ه‌ ش تمام اسناد و مدارک خویش ( سوانح محصلان، حاضری روزانه، کتاب‌های سمستروار، کتاب‌های فارغان، شقه‌های امتحان، حاضری امتحان و غیره ..) را جهت استفاده و نگهداری اسکن نموده و به شکل (pdf) حفظ نماید.
  • مهیا نمودن آمار محصلان برحال، فارغ، تبدیلی، تعداد فارغان که مونوگراف خویش را دفاع کردند و تعداد فارغان که دفاع نکرده‌اند به تمام واحد‌های ذی‌ربط به شکل دقیق.

دانشگاه رنا ©