پوهنتون رنا

شگوفایی استعداد ها

دستورالعمل

دانش‌آموزان مستعد برای پیوستن به پوهنتون‌رنا با برنامۀ انتخاب شدۀ خویش باید مراحل زیر را طی نمایند :

 1. اخذ فرم پذیرش (دانش‌آموزان می‌توانند فرم را از و‌ب‌سایت پوهنتون‌رنا دانلود و یا آن را از بخش‌معلومات پوهنتون بدست بیاورند).
 2. پر کردن فرم و ضمیمۀ تمام اسناد ذکر شده در بخش "فهرست پذیرش" و بعد ارائه آن به بخش‌معلومات پوهنتون‌رنا.
 3. تمام شرایط و ضوابط و پالیسی و روش‌های مربوط به دانش‌آموزان باید خوانده شود و بعد موافقه روی آن صورت بگیرد.
 4. 4. پس از گذراندن امتحان‌کانکور به‌طور مؤفقیت‌آمیز، دانش‌آموزان باید با مدارک زیر مجهز باشند:
  1. کارت دانش‌آموز
  2. کتاب دانش‌آموزان
  3. کارت امورمالی دانش‌آموزان
  4. کارت کتاب‌خانۀ دانش‌آموزان
  5. بستۀ دانش‌آموزان اعم از ذکور و اناث
  6. کارت حمل و نقل تنها برای دانش‌آموزان طبقۀ اناث.

پوهنتون رنا © 2017