English دری پشتو

پوهنتون رنا

شگوفایی استعداد ها

عمومیات

پوهنتون‌رنا به تازگی طرح حرفه‌ای پرورش کادرعلمی این پوهنتون را تصویب کرد. دانش‌آموزانی که اوسط نمرات آنها + 80٪ و یا + 3.25 / 4.00 در مجموع باشد پس می‌توانند در برنامۀ کارآموزی این پوهنتون اقدام نمایند.

زمان

این طرح اجازه می‌دهد تا دو نوع دورۀ کارآموزی را به شرح زیر درآوریم:

  1. دورۀ کارآموزی استخلاص
  2. دورۀ کارآموزی غیر قابل استخلاص

دورۀ کارآموزی استخلاص

نامزدان مستعد اگر مایل به ورود در این دورۀ کارآموزی هستند پس گزینه توسعۀ بیش‌تر برای ایشان داده می‌شود. این طرح برای دانش‌آموزن اجازه می‌دهد تا دنبال آموزش و پرورش بیش‌تر خویش بدون آن‌که هزینه و یا شهریه را بپردازند حاصل نمایند. علاوه براین، پوهنتون شرایط آن را به خود شخص ارائه می‌کند. این طرح فقط برای نامزدان که مجموعۀ نمرات شان 85٪ است قابل اعتبار می‌باشد.

دورۀ کارآموزی غیر قابل استخلاص

فارغ‌التحصیلان که مایل به توسعۀ حرفه‌ای در ساحه اکادمیک هستند پس در برنامۀ کار‌آموزی ما با طرح زیر عمل نمایند. این طرح برای نامزدان اجازه می‌دهد تا برای شرکت در آموزش موضوعات‌اساسی تحت‌نظارت مستقیم پوهاند و یا پوهنمل قرار گیرند. در ضمن نامزدان در طول دوره کارآموزی دستمزدِ نیز حاصل می‌کنند.

نحوه درخواست

کاندیدان می‌توانند بخش مربوطۀ هر دیپارتمنت را بازدید نمایند. به‌طور مثال فارغ‌التحصیلان ادارۀ‌تجارت می‌توانند با رئیس پوهنحی دیدار نموده و مسائل مربوطۀ خویش را صحبت کنند. پس از توافق شفاهی، نامزدان فرایند بعدی را با منابع‌بشری پوهنتون تکمیل نمایند.

زمانی درخواست

این یک پیشنهاد باز در طول سال است. داوطلبان می‌توانند در هر زمان در طول سال پس از فارغت کامل خویش اقدام نمایند. دانش‌آموزانی سمستر پیش در نظر گرفته می‌شوند اما فارغ‌التحصیلان ترجیح داده می‌شوند.

دانشگاه رنا ©