پوهنتون رنا

شگوفایی استعداد ها

فهرست پذیرش

پوهنتون‌رنا کلیه روش‌های که مربوط دانش‌آموزان الی فراغت ایشان می‌شوند، مطابق با الزامات وزارت تحصیلات‌عالی و پالیسی‌های داخلی خود پوهنتون بوده و شفافیت آن‌را تضمین می‌کند.

از سوی دیگر، دانش‌آموزان واجد شرایط برای ادامه تحصیلات‌عالی باید به اسناد زیر دسترسی پیدا کنند، در غیر آن اثر نامطلوب خواهند داشت.

نمبر نوع سند شرایط
اجباری غیراجباری
1 4 قطعه عکس به اندازۀ پاسپورت بلی
2 منبع نیاز برای اهداف بازرسی بلی
3 عکس حسب ضرورت بلی
4 شهادت‌نامه برای بازرسی اهداف بلی
5 کاپی رنگه شهادت‌نامه بلی
6 Photo State of the Applicant’s Parent’s NID بلی
7 پرداخت هزینۀ درخواستی بلی

دانش‌آموزان باید مطمئن شوند که تمام اسناد و مدارک ایشان در جدول بالا اجباری می باشد. عدم هر یک از مدارک ممکن است در نتیجۀ نادیده گرفتن برنامه منجر شود.

پوهنتون رنا © 2017