پوهنتون رنا

شگوفایی استعداد ها

پیام معاونت علمی

تحصیلات‌عالی اساس و بنیاد هر کشور را شکل می‌دهد و اینک پوهنتون‌رنا این نهاده را اساس‌‌گذاری کرده‌است. پوهنتون‌رنا در عرصهٔ تحصیلات‌عالی به عنوان "فراگرفتن علم و دانش" شناخته شده و از زمان آغاز آن در سال 1387 در پی رشد استعداد‌ها سعی و تلاش همه‌جانبه ورزیده تا خدمت به جامعه بالخصوص نسل‌جوان را پیشی‌گیرد...ادامه

کفایت الله سلیمان
سرپرست معاون علمی پوهنتون‌رنا
کابل‌افغانستان

پوهنتون رنا © 2017