پوهنتون رنا

ارزش‌ها

ارزش‌های پوهنتون‌رنا

ارزش‌های اصلی پوهنتون‌رنا طور ذیل خلاصه می‌گردد؛

  • رهبری – ما آموزش با کیفیت را رهبری می‌کنیم -
  • برتری - ما در برتر‌‌‌ساختن سطح دانش می‌اندیشیم. -
  • استطاعت مالی - ما برنامه‌های مقرون‌به‌صرفه را ارایه می‌کنیم. -
  • مسئولیت – ما بیش‌ترین مسئولیت را در قبال دانش‌آموزش خویش به‌عهده داریم. -
  • پرورش - ما برای افغانستان‌جدید استعدادها را پرورش می‌دهیم. -

پوهنتون رنا © 2017