English دری پشتو

دانشگاه رنا

مأموریت

مأموریت دانشگاه‌ رنا

دانشگاه رنا در راستای غنامندی علم و دانش در کشور و تربیه‌ی نسل جوان از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات، فعالیت می‌نماید.

(دیدگاه و مأموریت دانشگاه رنا به تأریخ 30 ام دلو/بهمن سال 1396 هجری خورشیدی با ثبت پروتُکُل شماره 76 اعضای هیئت ارتقای کیفیت و اعتباردهی مطرح شد و بعد از بحث، تغییرات لازم به اتفاق آرا تأیید گردید.)

دانشگاه رنا ©