English دری پشتو

دانشگاه رنا

دیدگاه

دیدگاه دانشگاه رنا

دانشگاه رنا در تکاپوی هنجارهای جدید پژوهش و آموختن بوده و همواره در معیاری‌سازی و برتر ساختن سطح دانش تلاش ورزیده و برای رسیدن به یک دانشگاه پژوهش‌محور حرکت می‌کند، تا برای جامعه‌ی افغانستان بیشتر خدمت نماید.

(دیدگاه و مأموریت دانشگاه رنا به تأریخ 30 ام دلو/بهمن سال 1396 هجری خورشیدی با ثبت پروتُکُل شماره 76 اعضای هیئت ارتقای کیفیت و اعتباردهی مطرح شد و بعد از بحث، تغییرات لازم به اتفاق آرا تأیید گردید. )

دانشگاه رنا ©