English دری پشتو

دیدگاه و مأموریت پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

حقوق و علوم سیاسی

معرفی مختصر دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی یکی از واحدهای علمی دانشگاه رنا می باشد که درچارچوب پوهنتون رنا در سال 1390هـ تاسیس و از آن دم تا به حال همواره می کوشد، تا کادرهای متخصص و کار آزموده عدلی، قضائی، سیاسی و اداری را به جامعه خویش تقدیم نماید. از اینکه دانشکده متذکره تولید کننده نیروی کار برای همه نهاد های کشور، مخصوصاً نهادهای عدلی، قضائی و سیاسی میباشد، لذا شرایط و زمینه تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی، با در نظرداشت نیاز های زمان و ارزش های جامعه عیار گردیده است. هرچند تحقق این امر کار سهل و آسانی نبوده و همیشه با چالش ها و مشکلات همراه بوده است. خصوصاْ در حال حاضر که مسأله حاکمیت قانون و آوردن نظم در جامعه یکی از ضروریات مبرم جامعه ما تلقی می گردد.

اهداف یا مقاصد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

پوهنحَي حقوق وعلوم سياسي پوهنتون رنا به مثابة نهاد تحصيلي در جهت ترويج فرهنگ حاکميت قانون و تربية کادرهاي مسلکي: حقوقدانان، سياستمداران، قضات، سارنوالان و وکلاي مدافع، فعالیت اکادمیک خود را اجرا می¬نماید. برنامه ¬های انکشافی در این دانشکده ادامه داشته که از لحاظ کمی و کیفی تا اکنون تأثیرات مثبت و مشهودی را به ارمغان آورده ودر نظر است تا در پرتو اهداف ارزشمند و اجرای برنامه¬های هدفمند این نهاد تحصیلی به عنوان مرجع علمی معیاری و بااعتبار احراز موقعیت نماید. در این راستا تلاش داریم تا نظام تحصیلی ما از معیارهای پیشرفتة علمی و مدیریت عالی برخوردار بوده وجایگاه مفید وثمربخش را درسطح جامعة اکادمیک کشور به دست آورد و شعار اساسی (غالب طلایه دار اندیشه¬های پویا ) را تحقق ببخشد. نیل به مقصدنهایی فوق مستلزم تحقق اهداف زیر می باشد.

رسالت دانشکده حقوق و علوم سیاسی

از آن جایی¬که شعار و عملکرد افزایش کیفیت دردستور کار رنا قرار دارد بنابران فراهم نمودن زمینة آموزش حقوقی با کیفیت عالی از طریق تدریس معیاری، تربیه کادر های مسلکی: حقوقدانان ، قضات، څارنوالان و کلای مدافع ، ایجاد ظرفیت¬های علمی جهت تولید دانش حقوقی از طریق تألیف مقالات علمی و تدویر سمینارهای علمی از وظایف عمدة دانشکده حقوق وعلوم سیاسی رنا است . تلاش در جهت کاربردی ساختن دانش حقوقی از راه انجام تحقیقات علمی به منظور شناسایی چالش¬های موجود جامعة افغانستان و ارائه پیشنهادهایی برای رفع آن از راهکارهای اساسی این دانشکده است.

دیدگاه و ماموریت دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دیدگاه

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در تلاش نیل به نتایج عالی و مفید برای جامعه و کشور از مجرای آموزش و پژهش بوده تا باشد عده ای از کادر های تأثیر گذار را در حوزۀ های حقوقی و سیاسی برای دولت و جامعه معرفی نموده و نیز در تولید و اشاعه ای علوم حقوقی و سیاسی سهم فعال داشته باشد.

ماموریت

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تدریس ثمر بخش، پژوهشهای علمی بویژه از نوع پژهشهای کاربردی، تلفیق درسهای نظری و عملی و همچنان سرمایه گذاری انسانی به منظور اصلاح در کنش فردی و جمعی افراد را به عنوان رسالت و ماموریت خود قلمداد نموده و روشنایی مؤلفه های مزبور فعالیت می نماید.

2. دیدگاه و مأموریت دیپارتمنت حقوق

دیدگاه ( vision ) :

دیپارتمنت علم حقوق به مثابه یکی از واحد های فارغدهِ پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون رنا درذیل تشکیلات آن پوهنحی، به منظور اشتراک در کاروان تولید و تفسیر کنندگان علم حقوق درسطح جامعه وفراتر ازآن، تربیت متخصصین پویا وتعهدمند علم حقوق ودرون-رشته های آن ونیز ارایه خدمات حقوقی از رهگذر فعالیت های کلینیک حقوقی و معرفی اصحاب قوانین به منظور تقویت روند عدالت گستری، ایجاد واستمرار یافته است .

ماموریت ( mission ) :

دیپارتمنت حقوق، با تشکیل جمعی از اساتید وپژوهشگران حوزه علم حقوق، درراستای تطبیق دیدگاه متعارف این دیپارتمنت به گونه ای تیم محور فعالیت می ورزد .

ر سالت:

رسالت دیپارتمنت حقوق در روشنایی دیدگاه وماموریت آن، قرار ذیل است:
 • اشتراک پویا در روند اعتماد سازی میان مردم ونهاد های عدلی-قضایی کشور به منظور ایجاد وگسترش عدالت وحاکمیت قانون؛
 • تقویت روند مبارزه با فساد اداری از رهگذر معرفی متخصصین پویا ومتعهد؛
 • اشتراک پویا در روند قانونگذاری شفاف وعادلانه کشور از طریق معرفی افراد کاردان وموثر درحوزه علم حقوق .

ارزش ها:

 • رعایت ارزشهای متعارف دین مبین اسلام وقانون اساسی کشور؛
 • رعایت فرهنگ دانشگاهی توسط اساتید وپژوهشگران این دیپارتمنت؛
 • تطبیق فرهنگ دانشگاهی بالای محصلان مربوطه؛
 • رعایت مولفه های منابع ملی وعدالت بشری در روندایفای وظیفه توسط اساتید وفارغان این دیپارتمنت.

. دیدگاه و مأریت دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل

دیدگاه

دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل متعهد است که با استفاده از صلاحیت‌های قانونی‌اش و با در نظرداشت قانون و مقررات تحصیلات عالی کشور، هم‌چنان در روشنایی خط مشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در زمینه نشر و پخش نظریه‌های سیاسی و تربیت کادرهای سیاسی و مدیران مدبر پالیسی ساز و ارایه خدمات علمی –پژوهشی با کیفیت عالی برای نیل به یک جامعه پویا و پیشرو تلاش‌های همه جانبه خواهد کرد.

ماموریت:

دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل، متعهد است که در زمینه دانش سیاسی، نظریه‌های سیاسی، حکومت‌داری خوب و تربیه دانشجویان پویا و پیشرونده به علوم سیاسی و دانش کاربردی تلاش نماید و برای جامعه و نهادهایی تحصیلات تکمیلی کشور متخصص و کار فهم تربیه نموده و تقدیم نماید.

رسالت

دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه رنا، رسالت خود می‌داند تا دانش سیاسی و اندیشه سیاسی را توسعه داده و آموزه‌های نوین علم سیاست و دانش سیاسی را به دانشجویان خود انتقال دهد و کادرهای مسلکی و پوینده و کارفهم را برای به‌سازی و سیاست‌گذاری بهتر جامعه تقدیم می‌نماید تا از این طریق بتوانند به جامعه مصدر خدمت قرار گیرند.

ارزش‌ها:

 • التزام به قوانین و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی و خط مشی علمی- دانشگاه رنا و پالیسی دانشکده حقوق و علم سیاسی؛
 • تربیه دانشجویان نخبه و کادرهای شایسته با درنظرداشت معیارهای علمی امروزی؛
 • حمایت همه جانبه از فعالیت‌های علمی –پژوهشی استادها و دانشجویان این دیپارتمنت؛
 • تقویه روحیه تعهد و پای بندی به اخلاق نیکو و صداقت در تدریس و پژوهش در کادر علمی و دانشجویان؛
 • توجه ویژه در امر کیفیت آموزشی در سیستم کردیدت با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و فناوری اطلاعاتی؛
 • گسترش دانش علمی و مهارت‌های مسلکی برای استادها و دانشجویان؛
 • گسترش مهارت‌های پژوهشی با روش‌هایی نوین تحقیق در قلمرو علوم سیاسی و...؛
 • رعایت ارزش‌های انسانی، اسلامی و ملی، گسترش روحیه وطن دوستی و زدودن هرگونه تعصب و افتراق قومی – مذهبی از ارزش‌های اصلی و بنیادین دیپارتمنت اداری و دیپلماسی را تشکیل می‌دهد.


گل حمید حمید

اطلاعات فردی :

نام: گل حمید
تخلص: حمید
تحصیلات: ماستر

ریس پوهنحی

لیست استادان

حسین سروش

حسین سروش

اطلاعات فردی :

نام: حسین
تخلص: سروش
تحصیلات: ماستر

اثر تألیف شده؛ تاریخ اندیشه سیاسی در شرق  2018

واحد بدخش

واحد بدخش

اطلاعات فردی :

نام: واحد
تخلص: بدخش
تحصیلات: ماستر

اثر تالیف شده: اداره و مدیریت

کام بخش نیکویی

کام بخش نیکویی

اطلاعات فردی :

نام: کام بخش
تخلص: نیکویی
تحصیلات: مقطع دکتری

اثر تألیف شده؛

تمرکززدایی و توسعه سیاسی در افغانستان

روابط بین الملل جنوب آسیا

جایگاه و مفهوم خرد در مثنوی معنوی(جستارهایی در باب خرد و خردگرا

دانشگاه رنا ©