English دری پشتو

برنامه ها

دیپلوم

دیپلوم در زبان انگلیسی (DEL)

در جهان امروزی چنان‌که تکنولوژی توسعه یافته و به سرعت پیش می‌رود، به همان اندازه زبان‌ انگلیسی نیز برای مطالعۀ هر رشته لازم می‌باشد. بدون نیاز، نیروی‌کار در نقطۀ وجود دارد، که زبان‌ انگلیسی به زندگی آیندۀ ایشان نه تنها در دنیای کار، بلکه به عنوان یک وسیله برای یادگیری مستمر و مداوم از طریق خواندن و یا مطالعه رسانه‌های جمعی و جهانی مهم پنداشته می‌شود. اکثریت دانش‌آموزان در افغانستان فرصت بسیار کمی برای آموختن زبان‌ انگلیسی را دارند. هرچه بیش‌تر زمینۀ زبان‌ انگلیسی مساعد گردد، به همان اندازه فرایند یادگیری ثمربخش خواهد بود. تلاش نهائی خویش را با ارائه فرصت‌های یادگیری زبان‌ انگلیسی با یک طیف وسیعی از فعالیت‌های خارج از صنف‌درسی را به راه انداخته‌یم و تأکید بیش‌تر روی محاوره زبان می‌نمائیم.

جزئیات برنامه

زمان:
- یک سال
سمستر:
- 3
واجد شرایط:
- باز

DEL Program Curriculum

1st semester
Subjects Books
English Listening Skills BBC Stage-1 with Audio Learn Native English pronunciation
English Grammar Understanding and Using English Grammar by Azhar
Speaking Skills English Conversation
English Reading Skills Various Texts Compiled
2nd semester
Reading Skills Unusual Stories from different Lands By Arlo J. Janssen
Grammar & Writing English Grammar & Composition By wren & Martin
Speaking English Conversation Practice By Sumita Roy Activity Based Learning
Listening New American Streamline Learn Native English pronunciation Movies Songs
3rd semester
Reading Skills English Alive
Grammar & Writing Skills English Grammar & Composition By wren & Martin
Speaking Activities Based Lessons & Learning
Listening New American Streamline – 2 Movies Songs Other Listening Materials

دانشگاه رنا ©