پوهنتون رنا

رسالت

رسالت پوهنتون‌رنا

ما مراقبت و مسئولیت خویش را در قبال جامعه پیش‌گام می‌دانیم و در راستای غنامند‌سازی علم و دانش در سکتور تحصیلی خصوصی اففانستان سعی و تلاش بسزای می‌ورزیم.

پوهنتون رنا © 2017