English دری پشتو

پوهنتون رنا

اخبار

سفر علمی_فرهنگی دانشجویان دانشگاه رنا به ولایت ننگرهار

March 01, 2020


به روز چهارشنبه مؤرخ ۸حوت سال جاری، شماری از دانشجویان دانشکده‎های چهارگانه طی سفر علمی_فرهنگی به ولایت ننگرهار رفتند. این سفر که از سوی مشاوریت فرهنگی دانشگاه رنا تنطیم شده بود، نخست دانشجویان از دانشگاه ننگرهار دیدن کردند. هیئت رهبری دانشگاه ننگرهار از دانشجویان استقبال کرده از دست‎آورد‎ها و برنامه‎های بعدی دانشگاه ننگرهار توسط پرزنتیشن به دانشجویان تشریح گردید. معاون علمی دانشگاه ننگرهار محمد حامد کدوال، این سفر را مهم پنداشت و از دانشگاه رنا بابت زمینه‎سازی این سفر سپاس گزاری نمود. با توجو به مهم بودن این سفر رییس دانشگاه ننگرهار پوهاند دوکتور خلیل احمد بهسود‎وال، نیز با دانشجویان دانشگاه رنا دیدن کردند در جریان صحبت‎های خود افزود که؛ دانشگاه ننگرهار خانه‎ای ملی همه افغان‎ها است که از هر گوشه و کنار افغانستان، هزاران تن از دانشجویان عم دختر و پسر برای ادامه تحصیلات عالی خود مصروف هستند. دیدار دوم دانشگاه رنا، از نهاد علمی و فرهنگی مثبت بدلون بود، که هیئت همراه با دانشجویان، تندیسی را به پاس خدمات شایان به این نهاد داد، که با امکانات و مدت زمان محدود، بیشترین کارهای تأثیر گزار را برای جوانان کشور انجام داده بود. مؤسس نهاد مثبت بدلون عبدالبصیر سباوون، در کنار خوش‎آمد گویی به دانشجویان افزود که این نهاد توانسته در این آواخر به ارزش چهل میلیون افغانی، برای آن‎عده از جوانان زمینه تحصیلات عالی را مهیا سازد که نادار بودند و نیاز است تا هر فرد و جوان افغان، از انرژی خود برای آبادانی کشور به هر شکل ممکن استفاده کند و دست به کار شود. هم‎چنان به منظور آگاه شدن از حکومت‎داری محلی و وضعیت‎ موجود در ولایت ننگرهار؛ دانشجویان با شاه محمود میاخیل والی ولایت ننگرهار دیدار کردند. آقای میاخیل در مورد ولایت ننگرهار معلومات همه‌جانبه را به دانشجویان شریکه ساخته و بر ماهیت این چنین سفر‎ها صحبت کرده گفت که این سفر‌ها می‎تواند در امر تأمین وحدت ملی، جهت شریک سازی تجارب علمی و فرهنگی، خیلی تأثیر گزار باشد. آقای میاخیل به دانشجویان مجموعه‎ای از مقالات صلح را تقدیم نموده که دانشگاه رنا نیز از آقای میاخیل با اهدای تندیسی تقدیر به عمل آورد. دانشجویان سپس به پارک ناکامورا و به ساحات که توسط ناکامورا سر سبز گردیده بود رفتند؛ که با انبوه از انگیزه و تعهد جدید برای آبادانی کشور آنجا را دوباره ترک کردند. دانشگاه رنا برای تعالی و ترقی جامعه متعهد است و قرار است تا در آینده‎ها نیز این سفر‎ها به سایر ولایات و خارج از کشور نیز ادامه داشته باشد.
#رڼاـدـوړتیاووـځلا...
#رنا_شکوفایی_استعداد‎ها...

دانشگاه رنا ©

نظریات خود را بفرستید

ارسال نظریات

اعتبار سنجی سند

اعتبار سنجی سند