پوهنتون رنا

دور نما

سیر علمی محصلان پوهنحی اقتصاد موفقانه در شرکت حبیب گلزار انجام یافت.

January 21, 2017


در این سیر علمی محصلان از بخش های مختلف این شرکت از جمله(دیپارتمنت های تضمین کیفیت، تولید، مالی و اداری) دیدن نمودند.که در ادامه این سیر علمی از طرف مدیریت شرکت حبیب گلزار به محصلان معلومات داده شد. این سیر علمی برای بالا بردن دانش عملی محصلان انجام یافته است.

پوهنتون رنا © 2017