پوهنتون رنا

دید گاه

دید گاه پوهنتون‌رنا

پوهنتون رنا در تکاپوی هنجارهای جدید پژوهش و آموختن بوده و همواره در معیاری سازی و برتر ساختن سطح دانش تلاش ورزیده و برای رسیدن به یک پوهنتون پژوهش محور حرکت می کند، تا برای جامعه افغانستان بیشتر خدمت نماید.

( دیدگاه و ماموریت پوهنتون رنا در مجلس مورخ 30 دلو 1396 و ثبت پروتوکول شماره 76 بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی مطرح گردید و بعد از بحث، تغییرات لازم به شرح فوق به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت.)

پوهنتون رنا © 2017