پوهنتون رنا

دور نما

دور‌نمای پوهنتون‌رنا

ما در تکاپوی هنجار‌های جدید پژوهش و آموختن می‌باشیم و هم‌واره در معیاری‌سازی و برترساختن سطح‌دانش تلاش ورزیده و برای رسیدن به یک پوهنتون پژوهش‌محور حرکت می‌کنیم..

پوهنتون رنا © 2017