English دری پشتو

Rana University

International Tie Ups

پیوست های بین المللی

پوهنتون رنا از آغاز تأسیس تا کنون کوشیده تا صورت تطبیق معیارهای بین المللی را اعم در خصوص ارتباطات با کشورهای چون امریکا، کانادا، اروپا، ترکیه، ایران، چین و هندوستان با درنظر داشت تفاهمنامه ها و اعم در خصوص محصلین خویش پیاده نماید. این تفاهمنامه ها زمینه فراهم ساختن تحصیل و بازدید از ممالک جهان اول را برای محصلین پوهنتون رنا مهیا می سازد. افزون براین پوهنتون رنا زمینه ملاقات با دانشمندان فولبرایت، چیوننگ، آی سی اس اس آر را برای محصلین خود فراهم ساخته و جهت رسیدگی به چینین برنامه ها، رونماهای آشنایی با این برنامه ها را برگزار می نماید. از طرف دیگر پوهنتون رنا زمینه آمادگی برنامه های آیلتس، توفل و گزینش رشته های مختلف در پوهنتون های خازج از کشور را فراهم می سازد.

درین اواخر پوهنتون رنا تفاهمنامه‌ی را با پوهنتون آپولو کشور لهستان (پولیند) به امضأ رسانیده که واسطه‌ی آن محصلین می توانند سمستر آخر خویش را آنجا به اتمام برسانند.

دانشگاه رنا ©

نظریات خود را بفرستید

ارسال نظریات

اعتبار سنجی سند

اعتبار سنجی سند