English دری پشتو

پوهنتون رنا

اخبار

دانش‌جویان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانش‌گاه رنا از وزارت امور خارجه افغانستان دیدار کردند

October 16, 2022


چهارشنبه 20 میزان1401، دانشجویان سمسترهای ششم، هفتم و هشتم دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، همراه با رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی «گل حمید حمید» و «استاد محمد ادریس سلطانی» از وزارت محترم امور خارجه افغانستان بازدید نمودند. ابتدا دانشجویان دانشگاه (رنا) وارد تالار انستیتوت دیپلماسی این وزارت شده و بعد از استقبال گرم از سوی موظفین این انستیتوت، معرفی مفصلی نسبت به وزارت امور خارجه، تاریخچه و وزاری امور خارجه در طول تاریخ ارائه گردید. سپس با همکاری موظفین این انستیتوت، دانشجویان از ریاست تشریفات دیپلماتیک، ریاست امور قنسلی و معینیت اداری و مالی این وزارت دیدار کردند. دانشجویان از این سیر علمی بصورت اعظمی مستفید گردیده و بیان نمودند که آنچه به عنوان دانش نظری در دانشگاه برای شان تدریس می گردد، در این سیر علمی بصورت عملی آن‌را فراگرفته و در اندوخته‌های علمی شان نهایت مفید و ارزنده واقع گردید. در اخیر از سوی انستیتوت دیپلماسی وزارت امور خارجه افغانستان وعده همکاری‌های لازم برای دانشجویان و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه رنا سپرده شد و از این اقدام (سیر علمی) هر دو جانب استقبال نمودند.

دانشگاه رنا ©