English دری پشتو

پوهنتون رنا

اخبار

تیم کرکت پوهنتون رنا به ادامه‌ی بازی‌‎های تمرینی و دوستانه، یک‌بار دیگر دست‌آورد کسب کرد

November 16, 2022


پوهنتون رنا؛ به ادامه‌ی حمایت و تلاش‌های خودش در راستای فعالیت‌های ورزشی و ارزش‌مند در جامعه، یک‌بار دیگر خرسند است که خبر پیروزی تیم کرکت دانش‌گاه رنا را در یکی از بازی‌های دوستانه با آکادمی کرکت زرملوال، به همه رنایان شریک بسازد. این بازی با تیم کرکت آکادمی زرملوال راه‌اندازی شده بود که در ابتد تیم مذکور برای تیم کرکت دانش‌گاه 210 هدف تعیین کرد که تیم کرکت رنا این هدف را در آور نزدهم تکمیل کرد.

دانشگاه رنا ©