English دری پشتو

پوهنتون رنا

اخبار

حفاظت از محیط زیست، وظیفه‌ای همگانی است

November 29, 2022


پوهنتون رنا، به اساس تعهدات و فعالیت‌های خویش در قبال حفظ محیط زیست روز یک‌شنبه ۶ قوس سال ۱۴۰۱، سمینیار برگزار کرد‌. در این سیمینار که محصلان سمستر‌های مختلف دانش‌کده‌های چهارگانه اشتراک داشتند پیرامون: عوامل آلودگی هوا، عوارض ناشی از آلودگی هوا، پروسه جلوگیری از آلودگی هوا، روش‌های کاهش آلودگی هوا معلومات ارائه شد. دانش‌گاه‌ رنا، این سیمینار را به اساس سلسله برنامه‌های محیط‌زیستی خویش برگزار کرد که در آخرین مورد شستشوی درختان در سطح شهر کابل، نشر پیام‌های رسانه‌ای را جهت آگاهی عامه در فعالیت‌های خویش داشته است. #حفاظت‌_ازمحیط_زیست_وظیفه‌ای_همگانی_است #رناشکوفایی‌استعداد‌ها...

دانشگاه رنا ©