English دری پشتو

مجله ها

ماهانامه رنا

تاثيرات مثبت کار عملي بالاي دانشجويان

content
2018-06-28

نبود امکانات برای تهیه‌ی کار های عملی دانشجویان یکی از عمده ترین چالش‌های که صد راه‌ی دانشجویان در دانشگاه ها قرار دارد اما با آن هم عهده‌ای از دانشگاه‌ها در پی فراهم نمودن هر چه بیشتر این امکانات برای دانشجویان هستند. کار های عملی برای دانشجویان کار بسا مشکل اما این کار چه پیامدهای را در پی دارد؟ احمد زاهد خراسانی یک‌تن از دانشجویان دانشکده ژورنالیزم دانشگاه رنا است، وی از کارهای عملی دانشجویان ابراز خرسندی نموده به این باور است که کارهای عملی نسبت به شکل های تیوری بیشتر ذهن نشین می‌شود و ابراز می‌دارد:"راه اندازی همچو برنامه‌ها نتنها باعث تشویق و ترغیب دانشجو شده بلکه باعث بلند بردن ظرفیت در میان دانشجویان‌ و توان صحبت کردن در روی صحنه‌ی عمل می‌شود". حامد احسان یک‌تن از استادان دانشکده ژورنالیزم دانشگاه رنا است هدف از راه اندازی کارهای عملی دانشجویان چنین می‌گوید: "هدف ما از راه اندازی این برنامه‌ها عملی اینست ایجاد پیدایش علاقه در وجود تک‌تک از دانشجویان بوده تا به صورت درست از وسایل تخنیکی استفاده کنند". آقای احسان در رابط به برنامه‌های مثمر برای دانشجویان ابراز می‌دارد: "برنامه‌های زیادی برای آینده داریم ممکن کار های عملی از محوطه دانشگاه بیرون و حتا خارج از دانشگاه نیز با محصلان همکاری نمایم و توقع بیشتر از محصلان میرود که تا حد توان کوشش کنند تا تجارب مثمر را کسب کنند". فرشاد عمر مسوول استدیوها در دانشگاه رنا است وی به این باور است که راه اندازی چنین برنامه‌ها برای بلند بردن ظرفیت علمی دانشجویان بوده که بعد از فراغت دانشجویان بدون مشکل کار بتوانند. آقای عمر در رابطه به برنامه‌های کار های عملی دانشجویان می‌گوید:"کار های عملی را به راه انداختیم که در چهار بخش مصاحبه‌های اختصاصی، گزارش نویسی، اعلانات و بخش عکاسی و دانشجویان اولین کاری‌های خود را از همین بخش ها آغاز نمودیم که خوش‌بختانه تاثیرات مثبت را در پی‌داشته". آقای فرشاد در باره پلان‌های بعدی کار های عملی دانشجویان اشاره می‌نماید را اندازی برنامه‌های بزرگ چون تولید بسته‌های خبری، مصاحبه‌های‌ زنده، مصاحبه‌های اختصاصی با چهره‌های سیاسیون از برنامه‌های است که روی دست خواهیم داشت. این در حالی‌است که هیات رهبری دانشگاه رنا این مسایل را در نظر گرفته و تاکید بیشتر روی کار های عملی دانشجویان می‌نماید تا مصدر خدمت به خانواده رسانه‌های افغانستان باشد.


هدیه یوسفی- دانشجوي ژ ورناليزم

دانشگاه رنا ©

نظریات خود را بفرستید

ارسال نظریات

اعتبار سنجی سند

اعتبار سنجی سند