English دری پشتو

مجله ها

ماهانامه رنا

اشعار نشریه بیداری

content
2018-06-28

این آب و خاک و خانه هم گرد مشترک

گر زخم ما جداست ولی درد مشترک

یک آفتاب صلح پس ابر می‌رود

این سایه‌های جنگ به هر فرد مشترک

گر پای برای خود نشوییم در مسیر عشق

در سینه‌های ماست دل سرد مشترک

برخیز و شور در دل آزادگی بزن

ای آنکه نور توست به هر گرد مشترک

من خسته‌ام ز نفرت و اصل نفاق‌ها

گر زخم ما جداست ولی درد مشترک

...


بهیر ناصری

دانشگاه رنا ©

نظریات خود را بفرستید

ارسال نظریات

اعتبار سنجی سند

اعتبار سنجی سند