English دری پشتو

مجله ها

ماهانامه رنا

گفت وگوي ويژه با سيد مصطفي سعيدي رييس خدمات فرهنگي شهرداري کابل

content
2018-08-05

سگرت کلمهي اسپانيايي است که از« سيگارا» به معني در "کاغذ پيچيدن" مشتق شده است مواد سمي و غير سمي ناشي از سگرت کشيدن با احتراق تنباکو، و چسپ کاغذ اساسن و افزودني هاي سگرت توليد ميشوند. سگرت حاوي 400 نوع ماده شيمايي ميباشد و بيش از 80 نوع ماده سرطان زا دارد که بسياري از آنها در زمان روشن کردن و کشيدن سگرت توليد ميشوند. لازم به ذکر است که حرارت توليد شده بر نوک سگرت روشن بالغ به 900 درجه سانتي گراد ميباشد که اين حرارت با خود موجي توليد بسياري از ترکيبات شيميايي ديگر را دارا است. سگرت ضربان قلب، فشاري خون، قابليت انقباض عضله قلب و آزادسازي اسيدهاي چرب را افزايش ميدهد، و در نتيجه موجب سکته قلبي، مرگ ناگهاني و باعث سرطان ميشود.

در ارتباط به اين موضوع گفتگويي داريم با «سيد مصطفي سعيدي رييس خدمات کلتوري شاروالي کابل»

آقاي سعيدي افزود:" استفاده از دخانيات در مکانهاي تحصيلي باعث بوجود آمدن فرهنگ منفي ميشود هر چند استعمال دخانيات در سطح عموم چه در نهادهاي تحصيلي، اماکن عامه، خانههاي مسکوني و غيره باشد مناسب نيست". طبق قانون منع استفاده از دخانيات که در 28 دلو سال 1393 توسط جلالتمآب رييس جمُهور توشيح شد استفاده از دخانيات در نهادهاي تحصيلي، دانشگاهها، مکتبها، سينماها، نهادهاي دولتي و ساير اماکن عمومي خلاف بوده و استفاده کنندهگان آن طبق قانون 300 افغاني جريمه ميشود.

سعيدي در پيوند به استفاده دخانيات در نهادهاي تحصيلي چنين ابراز نظر کرد:" سگرت بالاي سکتورهاي تعليمي و تحصيلي تاثيرات منفي به بار ميآورد از نظر اقتصادي محصل که از دخانيات به ويژه سگرت استفاده ميکند تمام پول خويش را هزينه خريد اين مواد کرده و در مقابل از خريداري کتاب، چپتر و غيره مواد درسي عقب ميمانند.

از ديد صحي افراد مبتلا به سگرت تمرکز فکر را روز به روز کمتر نموده و محصلان از دروس خويش فاصله گرفته و عقب ميمانند، يعني اينکه سگرت و استفاده از آن آسيبهاي فراوان از نظر اجتماعي، اقتصادي، صحي، طبيعي و فرهنگي را به بار ميآورد و به عنوان يک پديده منفي تلقي ميشود. از نظر قوانين و نواحي که وزارت تحصلات عالي حمايت ميکند، اکثر نهادهاي خصوصي و دولتي در پي آن هستند که جلو استفاده از مواد مخدر بهخصوص سگرت گرفته شود، اين تنها وظيفه يک نهاد نيست بلکه همه نهادها بايد سهيم باشند  مثلآ وزارت داخله در زمينه تطبيق قانون، وزارت ماليه در زمينه بلند بردن ماليات اين محصولات، وزارت صحت عامه در زمينه اگاهي دهي از اضرار دخانيات، وزارت حج و اوقاف در زمينه تبليغات بايد مسووليت پذيرباشد". سيد مصطفي سعيدي چشم ديد خود را در مورد برگزاري کمپاينهاي ترک اعتياد در نهادهاي تحصيلي چنين ابراز داشت:" براي از بين بردن و کاهش استفاده از سگرت در نهادهاي تحصيلي ما شاهد برنامههاي آگاهي دهي و تبليغات عليه سگرت و اضرار آنها در تمام دانشگاهها به خصوص دانشگاه رنا بودهايم. چون دخانيات يک پديده فوقالعاده منفي است و در حال حاضر کتله عظيمي از جوانان به اين مرض آغشته هستند لذا براي از بين بردن آن به کمي زمان نياز داريم، خوشبختانه مسوولين دانشگاه به همه اعضاء و کارکنان وظيفه سپرده اند که همه روزه سه دقيقه اول از زمان درسي را صرف تبليغ اضرار دخانيات کنند تا بتوانيم از اين منظر کمي تاثير گذار باشيم.

و از نظر نظم و دسپلين براي تطبيق اين قانون تلاش براي اين است که ابتداء جلوگيري شود و در مراحل بعدي از آدرس دروازه مانع شده و به تدريج باعث محو آن شوند". در اخير سيد مصطفي سعيدي رييس کلتوري شاروالي کابل اين پيام را براي جوانان و دانشجويان ابلاغ کرد:» پيام من براي همه جوانان به خصوص قشر مُنور و تحصيل کرده اين است که امروز تکنالوژي و فناوري معلوماتي را در اختيار دارند ابتداء جستجو و تحقيق کنند خواهند ديد که با صدها تحقيق علمي بر ميخورند، که در مورد اضرار دخانيات ميباشد و استفاده ازآن چه پيامدهاي بد و منفي را به بارميآورد در اخير از جوانان خواهانم  با کساني که عاقبت شان زندهگي فلاکت بار است زيست ننمايند".


هدیه یوسفی

دانشگاه رنا ©

نظریات خود را بفرستید

ارسال نظریات

اعتبار سنجی سند

اعتبار سنجی سند