English دری پشتو

مجله ها

ماهانامه رنا

مرگ انسان در شش ثانيه

content
2018-08-05

دخانيات بيشاز نيمي ازمصرف کنندهگان خودرا به کام مرگ سوق ميدهد و بنابر پايان بودن قيمت دخانيات و عدم آگاهي مردم از اضرار دخانيات، استفاده آن بيشتر شده البته مقابله با اين پديده هنوز رايج نيست، استعمال دخانيات يکي از بزرگترين تهديدها براي صحت عمومي انسان است که تاکنون انسانهاي دنيارابه هلاکت گم نامي تهديدميکند.

دراين مورد گفت گوي ترتيب کردهايم با پوهنيار داکتر عطاالله ضرابي استاد طبي دانشگاه کابل. داکتر ضرابي در مورد اضرار دخانيات چنين ميگويد:دخانيات عامل مرگ حدود شش ميليون نفراز مردم جهان در سال ميباشد که تقريباًهر شش ثانيه يک نفر به علت مبتلا به بيماريهاي ناشي ازاستعمال دخانيات، جان شرين خود را از دست ميدهند که دخانيات بيشتراز نيمي مصرف کنندهگان خودرا به کام مرگ ميکشاند و يکي از شش عامل خطر مرگ در دنيااست.

سگرت يک قاتل حرفهاي است که به جاي کشتن سريع مقتول آنرا باآرامي و فرصت و با بدترين شکل خود به دام مرگ و تباهي ميکشاند بعضي از عوارض دخانيات آنقدر دهشت ناک است که مرگ در مقابل آن رنگ ميبازد. داکتر ضرابي از عوارض و ضررهاي سگرت و تنباکو چنين ميگويد :سگرت يادود تنباکو يک مخلوط از گازات و پارچههاي کوچک که از آب و نيکوتين ساخته شده است ميباشد اين مخلوط از صدها مواد کيمياوي زهري تشکيل شده که يک تعداد شان در توليد کانسرها مشهور اند مانند: نيتروسامين. اکثريت گازات دود تنباکو مضراست که اين شامل کاربن داياکسايد، نايتروجن، هايدروجن سيانايد، امونيا و ديگر مخرشات نوکسيک مانند کرولين و فورمالديهايد ميباشد و خود سگرت سبب امراض قلبي و عايي بوده همچنان مسوول درجه اول مرگ و مير ميباشد و تقريبأ سي فيصد امراض قلبي ريوي ناشي ازسگرت است و ديگر سبب عمده و اساسي امراض سرطاني بوده سگرت بالاي انساج لاستکي عضويت تاثير کرده و خصوصاْ در چهره که سبب پيري زود رس ميگردد.

همچنان سگرت نزد خانمها مشکلات عادت ماهوار را برهم زده ميتواند، سگرت در نزد خانمهاي حامله باعث تخريبات در ساختمان اعضاي جنين شان ميشود و سبب ولادتهاي قبل از وقت و يا بعضاً منجر به مرگ اطفال شان در سال اول ميشود ،اطفال شان کم وزن به دنيامي آيد، و در رشد و انکشاف مغز نيز کاهش بوجود ميآيد طوريکه نزد اطفال که از مادران معتاد به دنيا ميآيند يک سال بعد تر نظربه اطفال که ازمادران که سگرت استفاده نميکنند در خواندن و نوشتن سهم ميگيرند و اطفال مادران سگرتي در زمان حمل بعد از تولد اطفال شان مصاب به نفس تنگي، ريزش مکرر، درد گوشها و بلاخره باعث مرگ آنها خواهد بود.

دود سگرت هم عاري از عوارض بااطرافيان سگرتي نيستف بل ضررهاي را به جا ميگذارد کساني که در خانه، موتر، مجالس و غيره جاهاي که نزد مردم سگرت ميکشند ضررهاي را به بار ميآورد. داکتر ضرابي دراين مورد چنين ميگويد: فرد در تماس با دخانيات از عوارض ناشي از آن درامان نيست حتا اگر تماس با اين دود بسيار کوتاه هم باشد، کودکاني که باافراد سگرتي زندگي ميکنند مثل اين است که سالانه 80 نخ سگرت، البته به مراتب مضرترازسگرت معمولي استفاده کرده باشد، افرادي که نزد افراد سگرتي قرار دارند ياکه نشسته اند احتمال مبتلا به سرطان عفونت گوش و گلو، سرفه و عطسه، نفس تنگي، در اطفال عفونتهاي سندروم و مرگ زود رس نوزادان در آنها به شدت بيشتر است و همچنان کساني که از پان يا نسوار استفاده ميکنند، مانند دود سگرت زيانبار است و سبب بيماريهاي مانند سرطانهاي دهان، حلق و نيز سرطانهاي لوزالمعده در آنان ميشود،همچنان استفاده از قليان حتي بيشتر از سگرت مضر و خطرناک تراست قليان در جامعه به عنوان يک تفريح و سرگرمي کمخطر يک اشتباه بزرگ بهداشتي اجتماعي و فرهنگي است. در جامعههاي امروزي بعضي از علل و عواملهاي وجود دارد که انسانها بااستفاده از آن به تباهي خود دست ميزنندبااستفاده ازدخانيات. داکتر ضرابي ابرازميدارد:هميشه اولين سگرت، پان نسوار، قليان، حتي مواد مخدر را از طرف دوستان صميمي و همسن و سال ،فرد به او تعارف ميشود که بيشترآنان زير سنين16 قراردارند، که تعادل را در بدن انسان برهم ميزند براي فرد قدرت لذت بخشي ميدهدو کاهش دهنده خواب است و تاثير آن روي حافظه است اثر آن افزايش سروتين است که باعث شادي فرد ميشود وبرميتابوليزم بدن و اشتها نيز اثر دارد که باعث لاغري در فرد ميشود.در سير زندگي انسانها هر پديدهاي که به نام تکليف و يامرض وجود دارد راه بيرون رفت آن هم وجود دارد و همچنان افرادي که معتاد به دخانيات استند راه ترک آن هم وجود دارد، داکتر ضرابي ميگويد:بهترين راه بيرون رفت از دخانيات اتخاذ تصميم گيري است که الحمدالله در کشورعزيزما همه شکر مسلمان هستيم و روزه ماه مبارک رمضان را ميگيريم و در زمان گرفتن روزه تصميم به ترک دخانيات بهترين موقع است. در اخير کلام پيام من اين است که فقط تصميم بگيريد که از دخانيات استفاده نکنيم بدانيد که دخانيات مضر است که انسان را به هلاکت ميکشاند. اين در حالي است که قانون کنترول تنباکو و دخانيات از طرف وزارت تحصيلات عالي پيشنهاد شده اين قانون در شش فصل و 27ماده تدوين و بعد از تاريخ نشر در جريده رسمي نافذ ميگردد و از طرف مجلس نمايندهگان به تصويب رسيده و از زير قلم ريس جمهور به توشيع در آمده است و مطابق احکام آن عملي ميگردد.


نایب حکیمی

دانشگاه رنا ©

نظریات خود را بفرستید

ارسال نظریات

اعتبار سنجی سند

اعتبار سنجی سند