English دری پشتو

مجله ها

ماهانامه رنا

شهروند مسوول کيست؟

content
2018-10-15

امروز همه داد از بي‌مسووليتي، بي‌عدالتي و بي‌فرهنگي مي‌زنند. اما هيچ فرد در فکري مسووليت خود نيست که در قبال اين کشور چه مسووليت‌هاي دارند.

ما امروز در کشوري زندگي مي‌کنيم که مردم آن هيچ گونه مسووليت را در قبال کشور خود نمي‌شناسند از جمله اين مسووليت‌ها عبارتند از پاک نگهداشتن محل که در آن‌ زندگي مي‌کنند شهروندان نبايد فقط حرف از اين بزنند که حقوق ما زير پا شده است بايد حقوق محيط خود را هم در نظر بگيرند اما اکثريت افراد اين کشور حقوق محيط خود را جدي نمي‌گيرند از دانستن حقوق محيط و ما حول خود پرهيز کرده اند و کثافات را در جاي معين آن نمي‌اندازند از مسووليت خود به بسيار آساني شانه خالي مي‌کنند پس اين يک خيانت است که در قبال محيط خود انجام ميدهند. آيا دليل اين بي مسووليتي را عدم سواد گفته مي‌توانيم!

اگر حرف از سواد باشد پس اکثريت مردم ما با وجود که سواد دارند، اما بي سواد هستن (چون گاه‌گاهي به عنوان يک شهروند مسوول عمل مي‌کنند). با وجود که دردوران مکتب و دانشگاه در باره رعايت حقوق شهري بيشتر از افراد عام کشور مطالعه کرده‌اند، اما بازهم گفتني اکثريت شهروندان اين است که  اين کشور آباد شدني نيست آخرين گام خود را فرار از اين کشور ميدانند و مهاجر شدن در خارج از کشور، کار کردن در يک کشور بي‌گانه را ترجيح مي‌دهند تا مسوليت پذير شدن در قبال جامعه، کشور و حتي خود.

شهروند مسوول کيست؟

من!  تو!  يا  ما!

امروز براي رعايت حقوق شهري نياز به هم‌کاري هر چه بيشتر شهروندان و به‌خصوص مردم محل است. هر فرد بايد بکوشد تا از شهروند منفعل به شهروند فعال ارتقا يابد تاهم خود از حقوق شهروندي خود بيشتر مطلع شود و هم تمام مردم را از حالت منفعل به حالت پويا تغيير دهد.

 تمام طرح هاي که از سوي دولت به خاطر رفاه مردم محل در حال اجرا مي‌باشد با مشارکت مردم سرعت و پيشرفت چشم‌گيري مي‌کند.

 از جمله اين طرح‌ها گذاشتن زباله داني‌ها در مکان‌هاي معين آن، اعمار پارک هاي تفريحي و مراعات کردن نظافت آن و... از اين جا معلوم مي‌شود که  تا هنگامي که فعاليت مردم محل نباشد، طرح به صورت چشم‌گير پياده شده نمي‌تواند؛ چون در هر محل، خود مردم محل نقش بسيار عمده در اجرأ کردن آن طرح دارند تا محل خود را آباد و پاک نگه دارند.

پس بياييد شهروند مسوول باشيم چون اين کشور به شهروند مسوول نياز دارد. هر شهروند موظف است در حفظ و پاکي محل خود بکوشد و با افرادي که در راستاي پاک سازي فعاليت دارند همکاري کند و هم‌چنان رعايت نکات بهداشتي در مکان‌هاي عمومي از جمله اين وظايف است. اين نکته را بايد يادآوري کرد که ايجاد آلودگي در درجه اول به خود شخص آسيب مي‌رساند در درجه دوم به همه مردم محل، دانستن اين عنوان به همه سخت است که خود را شهروند مسوول بدانند و در پاکي و آبادي محل خود سهم بگيرند و خود را عضوي يک جامعه فکر کنند همه مردم خصوصا جوانان را تشويق کنند تا در پاکي و آبادي وطن خود بکوشند.

شايد اکثريت شهروندان ما با خواندن اين متن تعجب کنند. ما چه کاري کرده مي‌توانيم اگر خود را شهروند مسوول فکر کنيم مثلا: وقتي آب مي‌نوشيم بوتل آن را به جاي معين آن بي‌اندازيم تا از افزايش کثافات جلوگيري کرده بتوانيم.

پس حقوق شهروندي را مي‌توان اين گونه بيان کرد مجموعه‌اي از تکاليف و مسووليت‌هاي شهروندان در قبال يکديگر و در قبال شهر است که در آن زندگي مي‌کنند. اگر هر شخص در اين کشور مسووليت فردي و انساني خود را بداند و خود را عضو واقعي اين کشور فکر کرده و دل سوزانه به اين کشور خدمت کند پس اين جاست که ما هر روز يک قدم بسوي پيشرفت مانده و مسووليت شهروندي خود را ادا مي‌کنيم.

پس بياييد شهروندي مسوول باشيم.


سودابه سحر حفيظي - دانشجوي ژورناليزم

دانشگاه رنا ©