English دری پشتو

مجله ها

ماهانامه رنا

يک ارزش براي من

content
2019-01-19

حجاب چيست؟ چگونه بايد حجاب کرد؟ حجاب از ديدگاه اسلام چيست؟ آيا حجاب رعايت مي شود؟ با رعايت نمودن حجاب موقف زن در جامعه تا چي حد در امنيت قرار مي گيرد؟

و پرسش‌هاي زيادي موجود اند که در زير به آنان پاسخ داده شده است. حجاب همواره بخشي از اوامر خداوند و رسالت پيامبران است. رعايت حجاب اسلامي زمينة رشد معنوي مردان در اثر حفظ نگاه را فراهم مي‌کند. از نظرگاه اسلام حجاب فقط اختصاص به زن ندارد بلکه نوعي از پرده است که در روابط ميان زن ومرد وجود دارد. در اسلام حجاب مانع گمراهي، خودنمايي، حفظ حرمت، عفت و حيا است. حجاب در لغت به معناي مانع، پرده و پوشش آمده است. حجاب اسلامي يعني زن هنگام معاشرت با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گري و خودنمايي نپردازد.

حجاب تنها در پوشش خلاصه نمي‌شود بلکه در قران کريم چندين نوع آن ذکر شده است که قرار ذيل است:

حجاب و پوشش در نگاه: خداوند متعال به حضرت محمد ص مي فرمايد: اي محمد به مردان بگو تا چشم‌هاي خود‌شان را از نگاه ناروا بپوشانند.

حجاب گفتاري: زنان در مقابل مرداني که نامحرم است به ناز و نرم سخن نگويند به دليل اين که، کسي که در دل‌اش هوا و هوس است به طمع افتد.

حجاب در رفتار: به زنان دستور داده شده است آن طور به زمين پاهاي خود را نکوبند که صداي پائ آن بلند و زيور پنهان پاهاي شان معلوم گردد.

بدحجابي منشا برخي از رذايل اخلاقي و در نتيجه باعث سقوط زن از مقام و منزلت الهي و انساني خويش مي‌گردد زيرا ابتذال، تبعات سؤ اخلاقي را  به دنبال دارد. از جمله پيامدهاي منفي بدحجابي در يک جامعه اسلامي سرپيچي از دستورات شريعت و احکام قرآن است. بدحجابي زمينه‌ساز بي حجابي است در حالي که رعايت حجاب در اسلام يک اصل است و براي طبقه اناث يک حق محسوب مي‌ گردد. بنابر اين بايد گفت اگر در جامعه بد حجابي رواج پيدا مي کند و معمول مي‌شود درحقيقت حقي از حقوق تعداد از افراد جامعه تلف مي‌شود.

يکي از پيامدهاي ناگوار بدحجابي اين است که سرانجام به بي نظمي جامعه منجر مي‌شود و افراد آن را به سوي ناهنجاري‌ها و سؤ اخلاقي سوق مي‌دهد. وقتي که در يک جامعه نظم برهم خورد لاقيدي و بي بندوباري به وجود بيايد وهيجان شهواني به اوج خود برسد انسان مجبوراست که غريزه شهواني خود را از راه درست نه بلکه از راه پرخاش‌گري و خشونت رفع نمايد .بدحجابي ارزش‌هاي راستين زنان و دختران را تحت تاثير جاذبه جنسي شان قرار مي دهد و آنان را فداي هرزگي‌ها و هوس راني‌ها آنان مي‌سازد. بدحجابي ارزش حقيقي زن را از بين مي برد و او را مثل يک لباس بي ارزش مادي پست و ذليل مي کند.

زني که اندام خود را در معرض ديد همه گان مي گذارد و آنچه که به جنسيت او مربوط مي‌شود را به کوچه و بازار مي برد؛ در حقيقت مي خواهد با تکيه بر زنانه گي خويش جاي خود را در جامعه باز کند نه با تکيه بر انسانيت خويش در واقع او به اين ترتيب اعلام مي‌کند که آن  چه براي او اصل است زن بودن است نه انسان بودن. يکي از آثار بي حجابي اذيت و آزار جنسي زنان توسط مردان و جوانان ولگرد است. مردان بي بندوبار پوشش ناقص و نامناسب برخي از زنان و دختران را به منزله چراغ سبز مي دانند که نشانه تمايل زنان بي حجاب به کارهاي خلاف و گناه آلوده است و همين نکته از نظر رواني و ذهني از ديدگاه آنان مجوز آزار و اذيت جنسي زنان بي حجاب است.

بايد گفت که امروز اکثر زنان و دختران با بي حجابي و پوشش نا درست خود شان زمينه آزار و اذيت جنسي را فراهم نموده اند. زيرا اين امر مسلم است که هر چه حجاب و پوشش بانوان بهتر و بيشتر باشد مردان و جوانان ولگرد کمتر جرات اذيت و آزار آنان را به خود مي دهند.

سخن آخر اين است که حجاب بال‌هاي فرشته‌هاي زمين است. وقتي فرشته‌هاي زميني حجاب را به عنوان يک ارزش رعايت کنند، صاحب مصوونيت و آرامش خواهند شد. يکي از آثار بارز حجاب اسلامي امنيت و آرامش خاطر مي‌باشد و رعايت آن سبب نگهباني زن از نگاه‌هاي آلوده و آسيب‌هاي احتمالي  خواهد شد و هرچه اين پوشش کامل‌تر گردد امنيت و حفاظت آن بالاتر مي‌رود.


نویسنده: سلما سروری

دانشگاه رنا ©

نظریات خود را بفرستید

ارسال نظریات

اعتبار سنجی سند

اعتبار سنجی سند