English دری پشتو

برنامه ها

دیپلوم

دیپلوم در ادارۀتجارت (DBA)

دانش‌آموزان ادارۀتجارت آموزش داده خواهند شد تا در عرصۀ تجارت مؤفق باشند. این برنامۀ گسترده، یک‌ساله است که در ساخت‌وساز ارتباطات دانش‌آموزان، ادراک، رهبری و مهارت‌های تکنولوژیکی تمرکز می‌کند. بنابراین دانش‌آموزان را به عنوان افراد با تجربه نه تنها در پیچیدگی‌های دنیای تجارت، بلکه در جنبه‌های زندگی نمایان و پدیدار می‌نماید.

جزئیات برنامه

زمان:
- یک سال
سمستر:
- 3
واجد شرایط:
- شهادت‌نامه مکتب

DBA Program Curriculum

First semester
Principles of Accounting-I
Principles of Management
Introduction to Business
Freshman English-I
Second Semester
Principles of Accounting-II
Principles of Marketing
Office Management
Business Communication
Third semester
Financial Management
Economics
Human Resource Management
Banking

دانشگاه رنا ©